Znak postępowania ZZP.ZP.411.48.2024
Data zamieszczenia 04.03.2024

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX wraz z sukcesywnymi dostawami do centrów leczenia hemofilii oraz  do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa  oraz miejsc zamieszkania pacjentów. Zadania: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.48.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.03.2024 r.  pod numerem: 131424-2024 – Procedura konkurencyjna

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content