Znak postępowania ZZP-28./21
Data zamieszczenia 02.04.2021

DZIERŻAWA HEMOGLOBINOMETRÓW DO OZNACZANIA HEMOGLOBINY (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych (mikrokuwet, czyścików, krwi kontrolne). Postępowanie znak: ZZP-28./21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy: +48 729054221 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02.04.2021 r. pod numerem: 2021/S 2021/S 065-163749

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content