Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia jest wyspecjalizowaną jednostką w zakresie organizowania, udzielania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych na dostawy towarów w tym wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz usług i robót budowlanych zlecanych przez Ministra Zdrowia oraz inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Nadrzędne cele jakościowe Zakładu Zamówień Publicznych stanowią:

 1. Sprawne i obiektywne organizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  z uwzględnieniem optymalnych terminów i kosztów.
 2. Udzielanie zamówień publicznych Wykonawcom najlepiej spełniającym warunki zamówienia publicznego.
 3. Rzetelne prowadzenie nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego.
 4. Prowadzenie szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Powyższe cele będą osiągane poprzez:

 • dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań jednostki zlecającej zorganizowanie
  i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (klienta)
  z uwzględnieniem właściwej interpretacji obowiązujących przepisów,
 • doskonalenie procesu organizowania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o analizę ryzyka działalności oraz w sposób wolny od nacisków korupcyjnych,
 • propagowanie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów o zamówieniach publicznych,
 • jasno sprecyzowane obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności personelu Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
 • podnoszenie kwalifikacji personelu Zakładu Zamówień Publicznych i świadomości jego wpływu na osiąganie określonych celów jakościowych,
 • konsekwentną realizację i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001 : 2015-10.

Niniejsza polityka jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników Zakładu Zamówień Publicznych i poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności.

Deklaruję pełne zaangażowanie w realizację ustanowionej polityki jakości oraz zapewnienie niezbędnych środków do osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych i zwiększania zadowolenia klienta.

Warszawa, 26.06.2017r.