Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia jest wyspecjalizowaną jednostką w zakresie organizowania, udzielania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych na dostawy, w tym wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz usług i robót budowlanych zlecanych przez Ministra Zdrowia oraz inne jednostki organizacyjne działające w ochronie zdrowia, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Nadrzędne cele jakościowe Zakładu Zamówień Publicznych stanowią:

 1. Sprawne i obiektywne organizowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem optymalnych terminów i kosztów.
 2. Udzielanie zamówień publicznych Wykonawcom najlepiej spełniającym warunki zamówienia publicznego.
 3. Rzetelne prowadzenie nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego.

Powyższe cele będą osiągane poprzez:

 • dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań jednostki zlecającej zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (klienta) z uwzględnieniem właściwej interpretacji obowiązujących przepisów,
 • doskonalenie procesu organizowania i nadzorowania realizacji zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o analizę ryzyka działalności oraz
  w sposób wolny od nacisków korupcyjnych,
 • propagowanie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów o zamówieniach publicznych,
 • jasno sprecyzowane obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialności personelu Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
 • podnoszenie kwalifikacji personelu Zakładu Zamówień Publicznych i  świadomości jego wpływu na osiąganie określonych celów,
 • konsekwentną realizację i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001 : 2015-10.

Niniejsza polityka jakości jest znana oraz zrozumiała przez wszystkich pracowników Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia i poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności.

Deklaruję pełne zaangażowanie w realizację ustanowionej polityki jakości oraz zapewnienie niezbędnych środków do osiągnięcia wyznaczonych celów i zwiększania zadowolenia klienta.

Warszawa, 07.12.2023 r.

Skip to content