Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku.

(bilans, rachunek zysków i strat – wariant porównawczy, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa)

 

 

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

 

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa