Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako ,,Rodo’’) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, NIP 525-15-53-851, e-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl (dalej jako ,,Administrator’’).
  2. Inspektorem danych osobowych w ZZP przy MZ jest Pani Lidia Kubicka, tel.: 22 883 35 12. e-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl
  3. Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rodo oraz art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako ,,Pzp’’). Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c i e Rodo oraz art. 78 ust.1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania zawartej umowy przekracza 4 lata- przez cały czas trwania umowy.
  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 18 ust. 1 Pzp. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Pzp (art. 74 Pzp, 253 Pzp).
  5. Państwa dane osobowe przekazywane będą, o ile będzie to konieczne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2, wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, pracownikom Administratora oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rodo. Po zrealizowaniu celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 2 Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia określone w art. 15, 16, 17, 18 i 20 Rodo, tj. prawo do sprostowania danych, prawdo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo dostępu do danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. W celu realizacji powyższych uprawnień konieczne jest sformułowanie i przesłanie wniosku na adres e-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl.
  8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) na podstawie art. 77 Rodo.
  9. Korzystając z serwisu www.zzpprzymz.pl wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przez Administratora plików cookie. Pliki te nie są wykorzystywane w celu gromadzenia informacji umożliwiających ustalenie Państwa tożsamości. Stosowane w serwisie pliki cookie umożliwiają jedynie korzystanie z podstawowych funkcji serwisu.
Skip to content